A Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztálya elsõ ízben rendezi meg a Természetvédelmi Biológiai Konferenciát.

A konferencia tervezett küldetése és a résztvevõk

pilisi lenA hagyományteremtõ célzattal megrendezendõ konferencia elsõdleges célja egy olyan szakmai összejövetel kezdeményezése, ahol a magyar természetvédelemhez különbözõ szálakon kötõdõ szakemberek és érdeklõdõk megismerhetik egymás munkáját, valamint hasznos munkakapcsolatokat hozhatnak létre. Ezért kívánatosnak tartjuk, hogy a konferencián a hazai természetvédelem iránt elhivatott személyek minél szélesebb köre vegyen részt.

pókbangóKonferenciánkon ennek megfelelõen számítunk a hazai állami természetvédelem, a nemzeti parkok, kutatóintézetek, felsõoktatási intézmények, a széles társadalmi bázisú civil szervezetek képviselõinek részvételére. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a kutató biológusok és a gyakorló természetvédõk között gyakran nem minden esetben kiegyensúlyozott kapcsolatot javítsa, valamint eredményes együttmûködésüket ösztönözze és segítse, melynek alapfeltétele a kölcsönösen intenzív információáramlás.


Témák

A konferencia elsõ alkalmával a veszélyeztetett fajok védelmének kérdéseivel, eredményeivel és tanulságaival ismerkedhetnek meg a résztvevõk az alábbi témák köré csoportosított elõadásokon keresztül:


Az egyes témákhoz tartozó elõadások megszervezésénél szem elõtt kívánjuk tartani a konferencia integratív jellegét, azaz helyet kívánunk biztosítani a megközelítési módok különbözõségének. Ezért az elõadásokat igyekszünk úgy csoportosítani, hogy azok egy adott problémának minél több oldalát mutassák meg, így pl. egy természetvédelmi kérdés elméleti hátterét és annak hazai gyakorlati kérdéseit, tanulságait, valamint az esetleges külföldi tapasztalatokat együttesen tekinthessék át az érdeklõdõk.

 

Kis populációk védelme

A természetes élõhelyek megszûnése, illetve beszûkülése miatt mára számos faj populációja szorult vissza és vált kritikusan kis méretûvé. Veszélyeztetett fajaink jelentõs része él kicsiny, elszigetelt populációkban, ami fokozottan kiszolgáltatottá teszi õket a különbözõ genetikai, demográfiai és környezeti véletlenszerû események káros hatásának. Konferenciákon szeretnénk bemutatni, hogy milyen tényezõk veszélyeztetik a kis populációkat, valamint arra is választ keresünk, hogy a tudományos eredményeket felhasználva hogyan lehet a veszélyeket csökkenteni.

 

A fajvédelmi programok tervezése

A védelmi programok alapos megtervezése elengedhetetlen a modern természetvédelemben. Még a legegyszerûbbnek tûnõ problémák orvoslása is tévútra juthat a hiányos tervezés és a figyelembe nem vett körülmények hatása miatt. A legtöbb esetben pedig a veszélyeztetett fajok védelme igen összetett probléma: ökológiai, társadalmi és gazdasági nézõpontokat kell közös nevezõre hozva megtalálni a legkedvezõbb utat a kívánt cél érdekében. Konferenciánkon a nemzetközi és hazai tapasztalatok tükrében áttekintést szeretnénk nyújtani a fajvédelmi programok tervezésének fõbb lépéseirõl, valamint a kezelési tervek kritikus elemeirõl.

 

Veszélyeztetett fajok visszatelepítése, élõhelyének rekonstrukciója és fogságban tartása

Számos veszélyeztetett faj esetében vált szükségessé a populációinak visszatelepítése, vagy mert annak mérete vészesen alacsony szintet ért el, vagy mert természetes élõhelyérõl teljesen kipusztult. A visszatelepítés forrásául gyakran mesterséges körülmények között tenyésztett egyedek szolgálnak. Mind a sikeres visszatelepítés, mind a fogságban tartás érdekében rendkívül fontos a szóban forgó állatok viselkedésének és ökológiai sajátságainak alapos ismerete, amelyhez intenzív kutatások szükségesek. A szekcióban sor kerül a nagy nyilvánosságot kapott és a kevésbé ismert hazai visszatelepítési programok bemutatására, értékelésére, az állatkertek zárttéri szaporítási programokban játszott szerepének és hasonló témák megvitatására.

 

Gerinctelenek állatok, virágtalan növények és gombák védelme

Vertigo angustior fotó:  Majoros GáborA természetvédelemben kiemelt figyelmet élveznek a gerinces állatok és a virágos növények. Habár a látványos fajok természetvédelmi célpontokká választása érthető, nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy az élővilág nagyobbik részét az alacsonyabb rendű élőlények alkotják. Ezért konferenciánkon figyelmet fordítottunk arra, hogy a természetvédelemben hazai és nemzetközi viszonylatban is gyakran tapasztalható emlos- és madár-központúságot ellensúlyozzuk. A gerinctelen fajok és virágtalan növények az ökológiai hálózatokban sokszor kulcsszerepet játszanak, ezen kívül általában tömegesek is, ezért védelmük nagyobb hangsúlyt érdemel. Az utóbbi évtizedekben pl. az élőhelyminősítési eljárásokban az alacsonyabbrendű növény és állatfajok szerepe egyre inkább előtérbe került, s e módszerek sikeressége további kutatásokat indukált, mivel a gerinctelenek, virágtalan növényfajok és gombák jórészének ökológiája és az ökoszisztémákban betöltött szerepe még mindig tisztázatlan.

 

A fajszintû védelem elõnyei és korlátai

A fajok jelentik környezetünk legjobban "megragadható" részét, ezért védelmük kiemelt szerepet kap a természetvédelemben, ideértve a védelmi programokat, környezeti nevelést, és jogi szabályozást is. Ugyanakkor a természetvédelem modern elméleti irányzatai a hangsúlyt a fajok védelmérõl egyre inkább az élõhelyek és ökoszisztémák védelmére helyezik át. Egy faj védelme ugyanis az élõhely és a környezet más részeinek figyelmbe vétele nélkül a teljes ökoszisztémára akár káros hatással is lehet. Ez a felfogás a hazai gyakorlatba még kevéssé ment át, ezért konferenciánkon egy kis ízelítõt szeretnénk adni alkalmazási lehetõségeibõl.


Interaktivitás

lápi szitakötõ. fotó: Ambrus AndrásA konferencia szervezõinek határozott célja, hogy a rendezvény interaktív legyen. Ennek érdekében a konferencia keretében közös beszélgetéseket és vitákat szervezünk aktuális hazai természetvédelmi problémákról. A rendezvényen meghívott elõadók tartanak plenáris elõadásokat, de a résztvevõk számára is lehetõség nyílik arra, hogy munkájukat megismertessék a konferencia hallgatóságával. Ennek részleteivel kapcsolatban folyamatosan fogjuk tájékoztatni az érdeklõdõket a honlapon megjelentetett tudnivalókkal. Arra kérünk mindenkit, hogy további vagy egyedi információkért vegye fel a kapcsolatot a szervezõkkel a honlapon megjelelölt elérhetõségek valamelyike közül választva.